GÜZEL AHLAK-2(devamı)

Kuran'da Peygamber Efendimizin

Güzel Ahlakı

Peygamberimiz (sav)'in çok güzel bir ahlaka sahip olduğunu Allah Kuran'da bildirmiş ve şöyle buyurmuştur:   Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Sen, Rabbinin nimetiyle bir mecnun değilsin. Gerçekten senin için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin. Artık yakında göreceksin ve onlar da görecekler. Sizden, hanginizin 'fitneye tutulup-çıldırdığını'. Elbette senin Rabbin, kimin Kendi yolundan şaşırıp-saptığını daha iyi bilendir; ve kimin hidayete erdiğini de daha iyi bilendir.

 

Allah bu ayette ayrıca Peygamberimiz (sav) için kesintisi olmayan bir ecir olduğunu bildirmiştir. Bu, Hz. Muhammed (sav)'in daima güzel ahlak gösterdiğini, takvadan hiçbir zaman ayrılmadığını gösteren bir bilgidir.

Peygamberimiz (sav)'in de "İmanın kemali, güzel ahlakladır"4 sözleriyle belirttiği gibi, imanın en önemli alametlerinden biri güzel ahlaktır. Bu nedenle güzel ahlakın en güzel örneklerini öğrenmek ve uygulamak önemli bir ibadettir. Bu bölümde, Peygamber Efendimizin Kuran'da zikredilen güzel ahlak özelliklerinden bazılarına yer verilecektir

 

Baslıklara tıklayarak konuları okuyabilirsiniz

 

Peygamberimiz (sav) sadece kendisine vahyolunana uymustur

Peygamberimiz (sav)'in tüm alemlere örnek olan tevekkülü

Peygamberimiz (sav)'in zorluklar karşısındaki güzel sabrı

Peygamberimiz (sav) yanındakilere daima hoşgörülü davranmıştır

Peygamberimiz (sav)'in tüm insanlığa örnek adaleti

Peygamberimiz (sav) insanları vicdanlarını etkileyecek şekilde hikmetle uyarıp korkutmuştur

Peygamberimiz (sav) konuşmalarında daima Allah'ı tesbih ederdi

Peygamberimiz (sav) Müslümanların üzerlerindeki zorlukları kaldırmıştır

Peygamber Efendimiz müminlere çok düşkün ve şefkatliydi

Peygamber Efendimiz müminlere çok düşkün ve şefkatliydi

Peygamberimiz (sav) müminlerle istişare ederdi

Peygamberimiz (sav)'in ince düşünceli ve nezaketli olması

Allah Peygamberimiz (sav)'i her zaman korumuştur

Peygamberimiz (sav)'in temizliğe verdiği önem

Peygamberimiz (sav)'in duaları

 

 

Kaynak:HzMuhammed.Net

İSLAM'IN GAYESİ GÜZEL AHLAKTIR

Aziz Mü`minler!

Her insan saadete ulaşmayı ister. Kişinin saadete ulaşabilmesi için bazı şeylere sahip olması gerekir. Îman, ibadet, ilim ve ahlak sahibi olmak, saadetin temel esaslarıdır. Bunlara sahip olan kimse için saadet kapıları açılmış demektir.

İman, ibadet ve ilim insanı olgunlaştırır ve güzel ahlak sahibi yapar. Güzel ahlak, İslam için bir gayedir. Zira Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadislerinde:

  "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." (Ramuzul Ehadis Sh.245)  buyurmuşlardır. Müslümanı bir ağaca benzetirsek; onun kökü iman, kolları amel, yaprakları ilim, meyvesi de güzel ahlak ve fazilettir. Kur'an-ı Kerim ve Efendimizin sünneti, bütün canlılara ve cansızlara hayat veren toprak, su, hava ve güneş gibidir. Bahçe sahibi fidanı diker ve yıllarca ona hizmet eder, neticede ondan meyve bekler değil mi? Müslümandan beklenen şey de güzel ahlaktır. Ağacın en tatlı ve en faydalı yerinin meyvesi olduğu gibi, müslümanın en güzel yönü de ahlak sahibi olmasıdır. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.) "Mü'minlerin iman yönünden en üstün olanları ahlakça en güzel olanlarıdır." (Ramuzul Ehadis Sh.81) buyurmuşlardır.

Muhterem Müslümanlar!

Güzel ahlak konusunda Peygamber efendimizi kendimize örnek almalıyız. Bir ayette Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor. "Andolsun ki, Resûlüllah da sizlerden Allah'ı ve ahiret gününü ummakta olanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır." (Ahzab:21)

Ashab-ı Kiram, Hz.Muhammed (s.a.v.)'i kendilerine örnek alıp her konuda onun sünnetine uydukları için, kısa zamanda kemale ermişlerdir.

Aziz Cemaat!

Biliyorsunuz ki, zamanımızda her toplumda ahlak buhranı ve huzursuzluk mevcuttur. Milletlerin maddi ve teknik yönden ilerleyip daha çok imkanlardan yararlanmalarına rağmen, huzura ulaşamadıkları bir gerçektir. Bu buhran ve bunalımlardan kurtuluş yolu, İslam ahlakını öğrenip yaşamaktır. Yetişen nesillere İslam dinini öğretmeliyiz. Dini hükümlere ve ahlaki kaidelere uygun hareket ederek gençlere örnek olmalıyız. Toplum olarak huzur ve saadete böylece ulaşabiliriz.

İslam ahlakının yaşandığı toplumlarda kardeş kardeşi öldürmez. Kimse kimsenin malına ve ırzına göz dikmez. Küçükler büyüklere saygı gösterir, büyükler küçüklere şefkat ve merhamet eder. Dünyaları böyle olanların ahiret hayatlarını kâinatın Efendisinden dinleyelim:

"Kıyamet gününde bana en yakın ve katımda en sevgili olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Benden en uzak ve katımda en sevimsiz olanınız ise, çok konuşan, lüzumsuz ve uzun konuşanlarla, kibirli olanlarınızdır.” (Sünen-i Tirmizi C.4, Sh.370)

 Muhterem Müslümanlar!

“Ahlak iledir kemal-i adem,

Ahlak iledir nizam-ı alem"diyen edip ne güzel demiş ve ne güzel söylemiş. Bu sözden de anlaşıldığına göre, insanların kemale ermesi, güzel ahlak sahibi olmalarıyla mümkündür. Olgun ve kamil olanlar, güzel ahlak ve hüsnü edep sahibi olanlardır. Dinimiz, güzel ahlak sahibi olmak için gerekli olan her şeyi emir ve tavsiye etmiş; kötü olan her hareketi de yasaklamıştır. Dünyanın nizamı da ahlak iledir. Toplum içinde huzur, sükun ve güvenin olabilmesi için, fertlerin ahlak sahibi olmaları ve birbirlerinin haklarına saygı göstermeleri lazımdır. Toplum içinde bulunan her insan, haksızlık etmekten, başkalarına zarar vermekten sakınmalıdır. Kişinin toplum içinde itibar görebilmesi, sayılıp sevilebilmesi konusunda güzel ahlaklı olmasının önemi büyüktür. Güzel ahlaklı olan müslümanlar, Allah ve resulü katında sevimli olduğu gibi, insanlar nazarında da sevgi ve saygı görürler. Bunun için "Kişinin edebi, altınından kıymetlidir." denilmiştir. Güzel ahlaklı olmanın faydasını insan dünyada göreceği gibi ahirette de görecektir.

Aziz Cemaat!

Güzel ahlakı elde etmek ve güzel ahlakla hemhâl ve hemdem olmak için, Cenab-ı Hakkın emirlerini yapıp, nehyettiği kötülüklerden sakınmalı,

Peygamber Efendimizin sünnetine uygun hareket etmeli,

Her türlü haram, zulüm ve haksızlıklardan uzak durmalı,

Gizli ve açık her yerde, Allah`ın murakabesinde olduğunu hatırlamalı,

Günah ve faydasız olan sözleri söylemeyip, az ve faydalı konuşmalı,

Vaktini boşa geçirmeyip, dünya ve ahirete yarar bir şeyle meşgul olmalı,

Hiç kimsenin aleyhinde konuşmamalı ve kimseyi rahatsız etmemeli,

Elinden geldiği kadar herkese maddi ve manevi yardımda bulunmalı,

Büyüklere hürmet, küçüklere şefkât göstermeli,

Alçak gönüllü, samimi, tatlı dilli ve güzel yüzlü olmalıdır.

 

GÜZEL AHLÂK

Dinimizin önemle üzerinde durduğu hususlardan biri de güzel ahlâktır. Her müslümanın hareket ve davranışlarını kontrol altında tutması ve ahlâkını güzelleştirmek için gayret göstermesi gerekir. Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de buna işaret etmekte, Hz.Peygamber (s.a.v.) de bir çok hadisinde bu konuda ısrarlı bir şekilde tavsiyede bulunmaktadır.

En güzel ahlâk örneği Hz. Peygamber (s.a.v.)’dir. Allah ü zü’l-celâl Hazretleri Kur’ân-ı Kerîm’in Kalem Sûresi’nde; “(Ey Habibim!) Şüphesiz sen çok üstün bir ahlâk üzeresin” buyururken, [1] Resul-i Ekrem Efendimizin bütün insanlar için bir ahlâk örneği olduğunu belirtmekte ve biz müslümanların da onun ahlâkını örnek alarak hayatımızı ona göre düzenlememizi istemektedir. Bizzat Allah Resulü (s.a.v.) de “Bana edebi Allah öğretti ve beni iyi bir edeb sahibi kıldı” [2], “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” [3] anlamındaki hadislerinde kendisinin örnek kişiliğine vurgu yapmıştır.

Değerli Kardeşlerim!

Güzel ahlâk sahibi olmamızı isteyen Hz.Peygamber (sav) şu hadisleriyle bizleri bu hususa teşvik etmiştir:
Kıyamet gününde ameller tartılırken müminin mizanında güzel ahlâktan daha ağır gelebilecek bir şey yoktur.”[4]
Benim katımda en sevimliniz ve kıyamet gününde meclisime en yakınınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.”[5]

Allah-ü teala, kişiyi güzel ahlâkı sayesinde namaz kılan ve oruç tutan kullarının derecesine yükseltir.”[6]
Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlâkça en güzel olanıdır.”[7]
Bir gün sahabeden bir zat Hz.Peygamber (sav)’e gelerek, “Ya Rasullellah! Allah katında en sevimli insanlar kimlerdir?” diye sordu. Bu soruyu Efendimiz “Ahlâkı en güzel olan” şeklinde cevapladı.[8] Bir başka seferinde ise bizzat kendisi Ebû Zer Gıfâri’ye “Ey Ebû Zer! Sana yükte hafif, mizanda ağır gelen iki husus öğreteyim mi?” demiş, “Evet! öğret Ya Rasullellah” cevabını alınca da “Güzel ahlâklı olmaya bak, bir de az konuş” buyurmuştur.[9]

Muhterem Kardeşlerim!

Efendimizin bu hadislerinden anlaşıldığı üzere güzel ahlâk İslam’ın önemli esaslarından biridir. Dinimiz her müslümanın güzel ahlâklı olmasını emreder. Çünkü güzel ahlâk insanı Allah’a yaklaştırır. Peygamber efendimizin sevgisini kazanmaya vesile olur. Toplum nezdinde insanın derecesini yükseltir. Öyle ise ahlâkımızı güzelleştirme gayreti içinde olalım. Çocuklarımızı da ahlâklı birer evlat olarak yetiştirelim. Bu yolla hem Allah’ın rızasını kazanmış, hem dinimize güzel bir hizmette bulunmuş ve hem de ülkemizin ve milletimizin geleceği için yararlı bir iş yapmış oluruz.
Hutbemizi Peygamber Efendimizin bir hadisiyle bitirelim, “Sizin en hayırlınız ahlâkı en güzel olanınızdır.”[10]

__________________

[1] Kalem, 68/4.
[2] Münâvî, et-Teysîr, 1/53.
[3] Mâlik, Muvatta, “Hüsnü’l-hulûk”, 8, II, 903.
[4] Münzirî, Terğîb-Terhîb, 4/182.
[5] Tirmizî, “Birr”, 71.
[6] Münzirî, Terğîb-Terhîb, 4/183.
[7] İbn-i Mâce, “Nikâh”, 50.
[8] Münzirî, Terğîb-Terhîb, 4/187.
[9] Münzirî, Terğîb-Terhîb, 4/186.
[10] Buhârî, “Menâkıb”, 23.

Dr.Mehmet EFENDİOĞLU
Üsküdar Vâizi

 

Güzel Ahlak

Mensubu bulunmakla iftihar ettiğimiz islâm dini üç şeyden mey­dana gelmektedir. İman, vazife ve ahlâk. Bunlar, mahiyet itibariyle, birbirinden ayrı gibi görünseler de aslında bir bütünü meydana geti­ren üç ayrı unsur gibidir. İman olmadan vazifenin, vazife yapılma­dan ahlâkın bir değeri yoktur. Bizden bunların hepsi birden istenil­mektedir.

İman, kalbe; vazife, vücudumuza mahsustur. Ahlâk ise ruhta yer­leşen bir seciyye ve huydur.
Ahlâk, insanın nefsinde sabit bir melekedir.
Ahlâk; gerek yaratılışta, gerekse sonradan eğitim yolu ile kaza­nılan ruhî hallere verilen bir isimdir.
Ahlâk; âlemin nizamına, âdemin kemâline hizmet eder.
Ahlâk, iman ağacının en tatlı meyvesi ve mü'minin âhiret ser­mayesidir.

Ahlâk, imanla dolmuş bir kalbin, faziletle doymuş bir ruhun dış-daki tezahürüdür.

Makbul bir ahlâkın İslâmî esaslara uygun olması şarttır. İslâmî yetten ayrı bir ahlâk, türese de üreyemez. İman bulunmadan ahlâk olacağım iddia, güneş doğmadan gündüz olacağını söylemek kadar gülünç olur. Köksüz bir ağacın yaşaması, temelsiz bir binanın durma­sı nasıl kabil değilse iman temeline ve İslâm köküne istinad etmeyen bir ahlâk da uzun ömürlü olamaz.

Koparılmış çiçekler, suyun içine ıslatıldığı zaman, birkaç gün dayanır daha sonra pörsümeye başlar. Değerini İslâmdan ve ferini imandan almayan bir ahlâk da solup bozulmaya mahkûmdur.

Gücünü, iman denilen muharrik kuvvetten alan; yönünü, Haz-ret-i Muhammed'in sünnet pusulası ile tayin eden ahlâka güzel huylar adı verilmektedir.
Nefsin tahriki, şeytanın teşviki ile kazanılan alışkanlıklara da çirkin huylar denilmektedir.
Dinin getirdiği ahlâk, vahye dayandığı için,

asırlarca payidar ol­muştur. Halkın dinî bağları gevşemedikçe ahlâkı da ebediyyen ayak­ta duracaktır. Akla dayanan ahlâkta yanılma çok ve yaşama ümidi yoktur

Ahlâk, maddeci görüşün zannettiği gibi, beşerin kendi düşünce­sine değil, Allah'ın emirlerine ve vahye dayanır. Din fazileti emreder. Dinsiz kimsenin fazilet ve ahlâk anlayışı olamaz.

Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:
«Hayırlılarınız, ahlâkça en güzel olanlarmızdır» (1).

Ahlâk, imanın ayrılmaz bir lâzımıdır. Bunları birbirinden ayır­mak mümkün değildir. İmandan ayrı bir ahlâk olamaz, ahlâk olma­dan iman kemal bulamaz
.
İbadetlerini yapan bir mü'min, güzel ahlâka da sahip olursa de­vamlı namaz kılıp her gün oruç tutan bir kimse gibi ecre nail olur.

Bir hadîs-i şerif de şöyle buyrulmaktadır:

«Muhakkak Allah kerimdir. Kerem sahibini ve ahlâkın yüksek olanını sever. Kötü ahlâktan da hoşlanmaz» (2).

Güzel huyun ölçüsü; güler yüzlü, tatlı sözlü, yumuşak huylu ve ağır başlı olmaktır. Bunlar hangi Müslümanda toplanırsa o, güzel ahlâka sahip sayılır. Resûlullah Efendimiz Ashabdan Aiz oğlu Eşec Münzir'e şöyle buyurdu;

«Sende iki huy vardır. Yüce Allah onları sever: Yumuşak huylu-hık ve ağır başlılık!»
O sahâbi dedi ki:

«Ben mi bu iki huyla ahlâklamyorum yoksa Allah mı beni bu huylar üzerine yaratmıştır?». Resûl-i Ekrem:
«Allah seni bu iki huy üzerine yaratmıştın> buyurdu. O sahâbi:

«Allah ve Resulünün sevdiği huylar üzarine yaratan Cenab-ı Hak: ka hamdolsun» dedi (3).

Kıyamet günü mü'minin mizanında en ağır basacak şey güzel huyunun ecridir. O gün, Peygamber Efendimizin himayesinde ve ya­kınında bulunacak bahtiyarlar, güzel ahlâk sahipleridir. Bir insan, dünyada iken Resûlullah'ın yolunda yürümüş ve huyunu ahlâk cdin-mişse ebedî hayatta onun yanında olacaktır. Zira kişi sevdiği ile be­raberdir. Faziletin canlı bir timsali bulunan Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

«Ben ancak iyi ahlâkı tamamlamak için Peygamber gönderildim» (4)-
(Dikkat: Buradan aşağısı haftaya okunacak

Aziz mü'minler!

Mücessem bir ahlâk sahibi bulunan Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederlerdi:

«Yâ Allah, senden sıhhat, iffet, emânet ve bir de güzel huy iste­rim» (5). «Yâ Allah, ayrılık ve muhalefetten, iki yüzlülükten ve kötü huydan sana sığınırım» (6).

Maddî ve manevî güzelliklerin tamamına sahip bulunan Peygam­berimiz, aynada mübarek yüzüne baktığı zaman, «Yâ Allah, beni güzel yarattığın gibi ahlâkımı da güzelleştir» (7) buyururlardı.
Bizdeki düşük ahlâk, Resûlullah'm ruhunu incitir.

Pazardaki ih­tikâr, mahkemede söylenen yalan, komşusunun malına ve ırzına te­cavüzden tutunuz da umumi halâların duvarlarını kirleten müsteh­cen çizgi ve yazılar, onun ümmetinde görülmemesi icap eden bayağı­lıklardır.

Güzel ahlâk iki cihan saadetine vesile olduğu için bir hadîs-i şe­rifte şöyle buyurulmaktadır:
«Ahlâk güzellikleri, cennet işlerindendir» (8).

Din kardeşlerim!

Kalbdeki iman; kemâl derecesine yükselerek göze perde olup ha­rama baktırmazsa, ellere bağ olup kötülüğe uzandırmazsa, ayaklara zincir vurup fena yollarda gezdirmezse; yüzün haya perdesi, vicdanın sızısı, yüreğin merhameti olursa, ahlâk kemâle ulaşmış olur. O insan, yüksek bir idrake sahip bulunur. Bir hadîs-i şerifte şöyle buyurul-muştur:

«Allah'a imandan sonra akıllılığın başı, haya ve güzel ahlâk­tır» (9).

Resûlullah Efendimize, «insanları en fazla cennete koyan şey ne­dir?» diye sorulmuştu. Peygamber Efendimiz:

«Allah korkusu ve gü­zel huydur». «Ya insanları en fazla cehenneme sokan şey nedir?» suâline, «Ağız ve ırz» (10) cevabını - verdi.

Güzel ahlâkın devamı için en çok dikkat gösterilecek husus, öf-kelenmemektir. Altının ayan, mihenk taşında; insanın kaç ayarlık Müslüman olduğu da öfkelendiği zaman belli olur. Kızmamak, güzel huyda muvaffak olmanın ilk ve son şartıdır.

Dil, kalbin tercümanıdır. Bu 'itibarla Peygamber Efendimiz asha­bına hitaben:

«İbadetin en, kolayını ve bedene en hafifini (n hangisi olduğunu) haber vereyim mi? Sükût ve güzel huydur» (11) buyurdular.

Ağaçları aşılamak ve hayvanları terbiye etmek suretiyle nasıl ıs­lah kabilse, ahlâkı güzelleştirmek de kabildir. İnsan dünyaya geldi­ği zaman yalan bilmez, dedikodu yapmaz, harama el uzatmazdı.

Bun­ları hep sonradan öğrendi ve itiyat haline getirdi. Yaratılışı ile ilgili olmayan bu gibi şeylerin ondan ayrılması da mümkündür. Bunun için ahlâkımızı güzelleştirmekle emrolunmuşuz. Mümkün olmayan bir şey

Allah ve Resûlullah tarafından emredilmemiştir. Hutbemize bir hadîs-i şerif meâliyle son verelim:

«Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Bir kötülüğün peşinden onu giderecek iyilik yap. insanlara güzel ahlâk ile muamele et.

HUZURLU YASAMAK ICIN 100 KURAL


Her insanin sahip olmasi gereken 83 güzel huy


1.-Allah´a isyandan korkmali,kötülüklerden kacmali,takva sahibi olmaliyiz
2.-Haddimizi bilmeli edebli olmaliyiz
3.-Inancimizda ve amellerimizde samimi ve ihlasli olmaliyiz
4.-Emirlere Riayetkar ve itaatli olmaliyiz
5.-Istikamet yolundan ayrilmamaliyiz
6.-Sözüne ve isine itimad edilir olmaliyiz
7.-Her hususta ölcülü,tutumlu olmali,iktisadli yasamaliyiz.
8.-Calismakta gayretli,ama elde ettigimiz neticede de kanaatli olmaliyiz
9.-Ülfetli olmali,insanlarla kaynasmaliyiz
10.-Aldigimiz emanetleri korumakta emniyetli olmaliyiz
11.-Gercekleri kabulde her zaman insafli olmaliyiz
12.-Dogruluklari itirafta,Hakki teslimde hakperest olmaliyiz
13.-Düsünmeden,arastirmadan karar vermemeliyiz.Temkin ve teenni ile hareket etmeliyiz
14.-Büyüklerimize tazim göstermeli,Saygili olmaliyiz
15.-Olaylari hep hayra yormali,Hayata bakista iyimser olmaliyiz
16.-Hicbir meselede düsüncesizce hareket etmemeli,yaptiklarimizi Tefekkür süzgecinden gecirmeliyiz
17.-Alcak gönüllü tevazu sahibi olmaliyiz
18.-Yaptigimiz iste sebat göstermeli,sonucunu alana kadar sabirla devam etmeliyiz
19.-Dilimizi gereksiz sözlerden korumaliyiz
20.-Hilim sahibi (soguk kanli) olmali,olaylar karsisinda Hiddet ve heyecan yenmeliyiz
21.-Insanlara rifk ile,nezaket ve yumusaklikla muamele etmeliyiz
22.-Acilara dayanikli,telassiz ve sabirli olmaliyiz
23.-Hata ve kusurlari bagislayici ve Affedici Olmaliyiz
24.-Insanlara karsi hosgörülü ve müsamahali olmaliyiz
25.-Herkese karsi adaletli olmaliyiz
26.-Ihsan sahibi,iyilik sever olmaliyiz
27.-Hayirda gayretli,engelleri asmakta hamiyetli olmaliyiz
28.-Haya sahibi,kötülük islemekten utanir olmaliyiz
29.-Muhabbet ve sevgiyle dolu olmaliyiz
30.-Insan-Hayvan her canliya sefkat göstermeliyiz
31.-Caresizlerin haline kalben üzülmeli,merhametle yardimlarina kosmaliyiz
32.-Dogruluk ve sadakattan ayrilmamaliyiz
33.-Akrabalarimizla iyi münasebetler kurmali,Sila-i Rahime dikat etmeliyiz
34.-Yardimsever (Muavenet ve Tasadduk ehli) olmaliyiz
35.-Görgülü ve gecimli olmali,muaseret kaidelerine riayet etmeliyiz
36.-Dostluk kurmaya önem vermeli,dostluklari korumakta dikkatli olmaliyiz
37.-Tedbirimizi aldiktan sonra,nticeyi Allah´tan beklemeli,ona tevekkül etmeliyiz
38.-Azimli ve kararli olmaliyiz
39.-Iffetli olmaliyiz
40.-Verdigimiz sözde durmali,ahdimize riayet etmeliyiz
41.-Eski dostluklara vefali olmaliyiz
42.-Kötülüge karsi direncli,fütüvet ehli olmaliyiz
43.-Mürüvet ehli (Civanmert) olmaliyiz
44.-Vekarli,agirbasli ve ciddi olmaliyiz
45.-Izzet-i nefis sahibi,yani onurlu olmaliyiz
46.-Övülmekten (Medihten) hoslanmamaliyiz
47.-Tenkid ve yerilmekten (zemden) de üzülmeliyiz
48.-Insanlara karsi idareli olmali ve uyumlu davranmaliyiz
49.-Metanetli,dayanikli ve güclü olmaliyiz
50.-Akilli olmali,muhakemeli davranmaliyiz
51.-Ferasetli (sezisi kuvvetli,uyanik) olmaliyiz
52.-Yaptigimiz iyiliklere tahdis-i nimet olarak sevinmeli,mübahatta bulunmaliyiz
53.-Uluv-i Himet ve yüksek ideal sahibi olmaliyiz
54.-Hikmeti buldugumuzda hemen almaliyiz
55.-Elimizdeki nimetlerin verenini ve degerini sükürle bilmeliyiz
56.-Kusur ve ayip örtücü olmaliyiz
57.-Iyilikte minnetsiz olmali,iyiligi basa kakarak kimseye eziyet vermemeliyiz
58.-Va´dine sadik,sözüne bagli olmaliyiz
59.-Kadirbilir olmaliyiz,insanlara seviyelerine göre davranmaliyiz
60.-Herkese karsi lütüfkar olmaliyiz
61.-Dini ve manevi degerlerine simsiki bagli (Salabetli) olmaliyiz
62.-Maddi-Manevi haklarimizi korumakta cesur ve secaatli olmaliyiz
63.-Salahat (iyi hal) sahibi olmaliyiz
64.-Masum (Ismet sahibi) olmaliyiz
65.-Kibarlik ve incelik (Zerafet) sahibi olmaliyiz
66.-Sir saklayici (Ketum) olmaliyiz
67.-Emanete riayetkar olmaliyiz
68.-Ilahi takdire Riza göstermeliyiz
69.-Fazilet (Erdem) sahibi olmaliyiz
70.-Ask ehli olmaliyiz
71.-Husu ve hasiyet icinde olmali fenalik islemek konusunda Allah´tan korkmaliyiz
72.-Hayirhah olmali,Herkes icin sadece iyilik dilemeliyiz
73.-Herkese hüsn-i zanla bakmaliyiz
74.-Cömert (Cüd ve seha ehli) olmaliyiz
75.-Hayirlara karsi istekli (giptali) olmaliyiz
76.-Olaylar karsisinda hazimli ve tedbirli olmaliyiz
77.-Nefsimize hakim olmaliyiz (Zapt-i nefs)
78.-Meselelerimizi bilenlere sormali,itisare ile karar vermeliyiz
79.-Zikir ehli olmali,Allah Tealaýi bir an bile unutmamaliyiz!!
80.-Isar hasletine sahip olmaliyiz
81.-Namusumuzda düskün oldugumuz gibi,kimsenin namusuna da göz dikmemeliyiz
82.-Ikramsever-Konuksever (Kerem sahibi) olmaliyiz
83.-Ihtiyac sahiplerine yardimina Karz-i hasenle kosmaliyiz


Her insanin kacinmasi gereken huzur bozan 17 kötü huy

84.-Riyadan uzak durmaliyiz
85.-Icninden nifak duygusunu tasimaktan,insanlar arasinda fitneyi uyandirmaktan son derece sakinmaliyiz
86.-Alayci olmaktan,insanlarla istihza etmekten kacinmaliyiz
87.-Kimse hakkinda su-i zan beslemeliyiz
88.-Diyalog ve uzlasmanin en büyük engeli olan mücadele yolunu terketmeliyiz
89.-Kalbimizi kin ve husumet duygusundan arindirmaliyiz
90.-Insanlara hased etmemeli,kimseyi kiskanmamaliyiz
91.-Insanlari arkalarindan cekistirmemeli,giybetlerini yapmamaliyiz
92.-Insanlar arasinda söz tasimaktan (Koguculuktan) son derece sakinmaliyiz
93.-Kibirli olmaktan,kendimizi herkesten üstün görmekten uzak durmaliyiz
94.-Kendimizi begenme hatasiz görme (Ucub) duygusuna kapilmamaliyiz
95.-Inatci olmamaliyiz
96.-Söhret duygusundan nam ve san arzusundan kurtulmaliyiz
97.-Ac gözlü (Tamahkar) ve hirsli olmamaliyiz
98.-Yalandan küfürden kacar gibi kacmaliyiz
99.-Tekellüften,yapmacik davranislardan uzak durmaliyiz
100.-Zayif iradeli kararsiz,degisken mizacli olmamaliyiz

Ahlak nedir??

Ahlak sözü Arapca bir kelime olup hulk veya huluk kelimesinin coguludur.
Hulk:Tabiat,huy ve seciye manalarina gelir.
Ahlakin cesitli tarifleri arasinda en yaygini sudur...
"Ahlak,nefiste iyice yerlesen bir melekedir ki fiil ve davranislar, fikri bir zorlamaya ihtiyac olmaksizin bu meleke
sayesinde kolaylikla ortaya cikar."
Dinimiz ahlaka büyük bir kiymet ve önem vermistir.
Peygamberimiz (s.a.v):Ben ancak güzel ahlaki tamamlamak icin gönderildim" buyurmustur
"Sizin imanca en güzeliniz,ahlakca en güzel olaninizdir" buyurulmustur.
"Insani Cennete en cok götüren seyler neler oldugunu biliyormusunuz?Onlar,Allah korkusu ve güzel ahlaktir."

Resulullah Efendimiz (s.a.v) sik sik söyle dua ederdi...:
"Allahim!Nifaktan,iki yüzlülükten ve kötü ahlaktansana siginirim.Allahim!Beni güzel ahlaka ulastir.Zira insani güzel
ahlaka senden baska kimse götüremez.Kötü ahlakida benden uzaklastir.Cünkü kötü ahlaki senden baska kimse benden uzaklastiramaz."

Güzel ahlakin islamiyetteki yüksek mevkiini gösteren bazi hadis mealleri:

"Güzel ahlak,Allah Teala´nin yarattigi en güzel seydir."
"Güzel ahlak ve faziletler,Cennet amellerindendir."
"Ahlak dinin kabidir,bir kimsedeki dinin derece ve mahiyeti ile orantilidir."
"Güzel ahlaka iyi yapis.Zira ahlak itibariyle insanlarin en iyi olani,dinen en güzel olanidir."
"AllahTeala bir kulunun hem hilkat ve suretini,hem de ahlak ve siretini güzel yaratip da onu atese yedirmez."
"Allah Teala hazretleri yüksek ahlaki sever,rezilet ve kötülükleri sevmez."
"Sirkenin bali bozmasi gibi kötü huyda amelleri bozar;günes kari nasil eritirse güzel ahlak da günahlari eritir."
"Bir insan ahlaki kötü oldugu müddetce Allah Teala´dan hep uzak kalir."
"Bir kul ahlakini düzeltmedikce,öfkesini yenmedikce,kendi nefsi icin istediklerini baskalari icin arzu etmedikce olgunluga
eremez,kamil iman sahiplerinden olamaz."


 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !