NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DUALAR

Namazdan Sonra Okunacak DuÂlar...


 

NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DUÂLAR
Her namazdan sonra 70 defa “Estağfirullah” okuyanı ve yanındakileri, dertlerden, sıkıntılardan, hastalıklardan kurtarır.

Namazların sonundaki duâdan sonra, her biri Besmele ile 11 İhlâs ve 1’er defa Kul-e’ûzü’ler okunur.
Sonra 67 defa da yalnız “Estağfirullah” okunur. Sonra 10 defa; “Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil’azîm.” denir. En sonra da; “Sübhâne Rabbike...” âyet-i kerîmesi okunur.

40 gün sabah namazının sünneti ile farzı arasında 41 defa Fâtiha, (Besmelenin sonundaki Mîm, Fâtihanın Lâm harfi ile birlikte) okunur. (Yani, Rahîm-ilhamdü denir.) Sonra yapılan duâ kabul olur.

Sabah namazı sonunda, 10 defa; “Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ-şerîke-leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” okuyana çok sevap verileceği, hadîs-i şerîfte bildirildi.

Teheccüd zamanında ve her zaman 100 defa; “Estağfirullâhel’azî m ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.” demelidir. Bunu ikindi namazında duâdan sonra 100 defa okumalıdır.

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir.”

“Bir kimse namaz sonunda, 3 defa; (Sübhâne Rabbike âyet-i kerîmesini) okursa, yetişir miktarda sevaba kavuşur.”

“Cuma namazından sonra, 7 defa; “İhlâs” ve “Mu’avvizeteyn” (Kul-e’ûzü’leri) okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, belâdan ve kötü işlerden korur.”
“Cuma günü sabah namazından önce, 3 defa (Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyelkayyûme ve etûbü ileyh.) okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları affolur.”
 
Namazdan sonra duâ             

Namazlardan sonra, okunması gereken belli duâ yoktur. Herkes ihtiyacına göre duâ eder. Hep aynı duâyı okumak uygun değildir. Ne istediğini şuurlu olarak bilmek gerekir. Ne istediğinin farkında olmadan duâ etmek uygun olmaz.

Belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi duâ etmek mekruhtur. Duâ, uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalıdır! Duâyı yalnız namazlardan sonra ve belli zamanlarda yapmak da mekruhtur. Her fırsatta duâ etmelidir! Namazlardan sonra büyüklerimiz şöyle duâ ederlerdi:

Elhamdülillahi Rabbil’âlemîn. Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî ecma'în. Yâ Rabbî! Kıldığım namazı kabûl eyle! Âhir ve âkıbetimi hayr eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhîd söylememi nasîb eyle. Ölmüşlerimi afv ve magfiret eyle. Allahümmagfir verham ente hayrürrâhimîn. Teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîn. Allahümmagfir-lî ve li-vâlideyye ve lilmü’minîne vel mü’minât yevme yekûmül hisâb. Yâ Rabbî! Beni şeytân şerrinden ve düşman şerrinden ve nefs-i emmârem şerrinden muhâfaza eyle! Evimize iyilikler, halâl ve hayrlı rızklar ihsân eyle! Ehl-i islâma selâmet ihsân eyle! A’dây-ı müslimîni kahr ve perîşân eyle! Kâfirlerle cihâd etmekde olan Müslümanlara imdâd-i ilâhiyyen ile imdâd eyle! Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül’afve fa’fü annî. Yâ Rabbî! Hastalarımıza şifâ, dertli olanlarımıza devâ ihsân eyle! Allâhümme innî es’elükessıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüs-nelhulkı verrıdâe bilkaderi bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Anama, babama ve evlâdlarıma ve akrâba ve ahbâbıma ve bütün din kardeşlerime hayrlı ömürler ve hüsn-i hulk, akl-ı selîm ve sıhhat ve âfiyet, rüşdü hidâyet ve istikâmet ihsân eyle yâ Rabbî! Âmîn. Velhamdü-lillâhi rabbil’âlemîn. Allahümme salli ala..., Allahümme bârik alâ..., Allahümme Rabbenâ âtinâ... Velhamdü lillâhi Rabbil’âlemîn. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullahel’azîm elkerîm ellezî lâ-ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh.

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !